Mutacje bzdur w genie BCS1L jako przyczyna zespołu Björnstad ad 7

Żadne pośrednie gatunki superkompleksu ze zmutowanych ekstraktów nie były znakowane przez przeciwciało dla białka Rieske Fe / S (dane nie przedstawione), wynik wskazujący, że zmutowane ekstrakty nagromadziły się (apoCIII) 2 (CIV) n związków pośrednich bez białka Rieske Fe / S. Wniosek ten potwierdził obfite gromadzenie się niezmontowanego białka Rieske Fe / S w ekstraktach mitochondrialnych z limfocytów pacjentów z zespołem Björnstad lub z mutacją CIII, ale nie w ekstraktach z normalnych kontroli (rysunek 4B, dół). Badania uzupełniające z drożdżami
Rysunek 5. Ryc. 5. Konsekwencje czynnościowe mutacji BCS1L w zespole Björnstad i niedoborze kompleksu III. W panelu A, analizy komplementacji drożdży nie dyskryminują ludzkich mutacji BCS1L. Rozmiar i wzrost kolonii porównano u myszy typu dzikiego (WT) i drożdży z niedoborem Bcs1 transfekowanych Bcs1 typu dzikiego lub ludzkim BCS1L, pustym wektorem lub ludzkim mutantem BCS1L (czerwony oznacza zespół Björnstad, asterisk łagodny niedobór kompleksu III i niebieski ciężki niedobór kompleksu III lub zespół GRACILE). Kolonie hodowano na podłożach bogatych (YPDekstroza) lub selektywnych wobec mitochondriów (YPEthanol / Glycerol [YPEG]). Słupki błędu pochodzą z trzech niezależnych badań dotyczących wzrostu. Panel B pokazuje aktywności transportu elektronowego (zależne od oligomycyny obniżenie barwnika resazuryny) limfocytów od pacjentów z zespołem Björnstad i niedoborem kompleksu III w porównaniu z limfocytami kontrolnymi. Podczas gdy wszystkie mutacje BCS1L obniżały normalną aktywność respirasomu, poziomy były najbardziej zmniejszone przez mutacje związane z niedoborem kompleksu III. I słupki oznaczają SD. W Panelu C, zależne od I wytwarzanie reaktywnych form tlenu (monitorowane barwnikiem wrażliwym na nadtlenek wodoru) jest zwiększone w zmutowanych mitochondriach (np., Które znaleziono u pacjentów z zespołem Björnstad i niedoborem kompleksu III) w porównaniu z kontrolnymi mitochondriami. I słupki oznaczają SD.
Aby ocenić funkcjonalne konsekwencje ludzkich mutacji BCS1L, przeprowadziliśmy badania komplementacji drożdży. Drożdże pozbawione Bcs1, homolog BCS1L, 5 nie zawierają białka Rieske Fe / S w kompleksie III i nie rosną na pożywkach, które wymagają metabolizmu łańcucha oddechowego.6 Niedobór ten jest uzupełniony przez normalną ludzką BCS1L 29, ale nie przez BCS1L od pacjentów z mutacje związane z niedoborem kompleksu III lub zespołem GRACILE.12,30 Badaliśmy wzrost drożdży z niedoborem Bcs1 transfekowanych mutacjami powodującymi zespół Björnstad i inne mutacje BCS1L (Figura 5A). Normalny BCS1L podtrzymywał wzrost drożdży, ale BCS1L z mutacjami zespołu Björnstad, mutacją CIII i mutacjami związanymi z innymi niedoborami kompleksu III osłabiały wzrost na pożywkach selektywnych w przybliżeniu w tym samym stopniu. Chociaż dane te potwierdziły, że mutacje związane z zespołem Björnstad powodują dysfunkcję mitochondrialną, nie sugerowały, dlaczego różne mutacje powodowały wyraźne fenotypy kliniczne.
Transport łańcucha elektronowego
Zbadaliśmy konsekwencje funkcjonalne mutacji BCS1L dla aktywności łańcucha transportującego elektrony w mitochondriach limfocytów (Figura 5B). Zwykła aktywność łańcucha transportującego elektrony została zmniejszona w mitochondriach od pacjentów z zespołem Björnstad (do 62% normy, P = 0,07) oraz w mitochondriach z mutacją CIII (do 50% normy, P = 0,01)
[przypisy: anastrozol, alemtuzumab, cilostazol ]
[więcej w: podesty magazynowe, obróbka miedzi, art dental ]
[przypisy: lek bez recepty na pasożyty, art dental, co dziś zjem na śniadanie ]