Przejściowe interwencje opiekuńcze w przypadku niewydolności serca: jakie są mechanizmy?

width=300Dwie dekady temu kliniki z niewydolnością serca zostały szeroko zaproponowane jako skuteczny środek polepszenia opieki. Pomimo dziesiątków prób w kolejnych latach, często trudno było ustalić prawdziwą skuteczność takich programów ze względu na kiepskie opisy populacji, interwencji, komparatorów i wyniki. Jest to spotęgowane przez stosowanie terminów takich jak opieka tymczasowa, opieka zintegrowana, opieka koordynowana, opieka społeczna, opieka skoncentrowana na osobie. Te różnice w terminologii nadal utrudniają wyciąganie wniosków na temat skuteczności interwencji. Nowsze badania odnoszą się do interwencyjnych interwencji opiekuńczych, określanych jako szeroki zakres usług o ograniczonym czasie trwania, zaprojektowanych w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, uniknięcia możliwych do uniknięcia słabych wyników wśród zagrożonych populacji oraz promowania bezpiecznego i terminowego przenoszenia pacjentów z jednego szpitala. poziom opieki dla drugiego lub z jednego rodzaju otoczenia na inny . Podczas gdy definicja ta pokrywa się z innymi formami ustalonej opieki (opieka podstawowa, koordynacja opieki, planowanie absolutorium, zarządzanie chorobami, zarządzanie przypadkami) i wyraźny konsensus w momencie zakończenia okresu przejściowego, przynajmniej ta definicja obejmuje.

Ostatnie systematyczne przeglądy opieki przejściowej dostarczają pewnych potwierdzających, choć nieprecyzyjnych, dowodów. Istnieje konsensus co do tego, na jakie interwencje powinny się koncentrować: edukacja pacjenta / opiekuna, pojednanie leków, koordynacja z ambulatorami, ustalenia dotyczące przyszłej opieki, monitorowanie objawów, wizyty domowe, wsparcie telefoniczne. Z dwóch ostatnich systematycznych przeglądów i metaanaliów3, 4 interwencji przejściowych, stwierdzono, że programy wizyt domowych i interdyscyplinarne kliniki niewydolności serca zmniejszają readmisję wszystkich przyczyn (RR (95% CI) 0,75 (0,68-0,86); 0,70 ( 0,55-0,89) i śmiertelności (0,77 (0,60-0,997), odpowiednio 0,56 (0,34-0,92) w wieku 3-6 miesięcy, a ustrukturyzowana obsługa telefoniczna – zmniejszenie specyficznej readmisji niewydolności serca (0,74 (0,61-0,90) i śmiertelność (0,74 (0,56-0,97) w wieku 3-6 miesięcy. W wyniku tego przeglądu stwierdzono, że interwencje te powinny być przedmiotem największej uwagi ze strony pracowników służby zdrowia. Drugi przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa sprawdzająca skuteczność opieki przej ściowej świadczonej po ponad miesiącu obserwacji stwierdzili, że wizyty domowe w pielęgniarstwie i zarządzanie sprawami pielęgniarskimi zmniejszyły liczbę ponownych hospitalizacji (wskaźnik częstości incydentów (IRR) 0,65 (0,49-0,86) i 0,77 (0,63-0,55) oraz wizyty domowe w przychodniach i kliniki postępowania w chorobie zmniejszone z różnych przyczyn śmiertelność (RR (95% CI) 0,78 (0,62-0 .98); (Odpowiednio 0,80 (0,67-0,97)) . Co ciekawe, wizyty domowe w pielęgniarstwie i zarządzanie sprawami pielęgniarskimi przyniosły większe łączne oszczędności kosztów niż (odpowiednio 3810 USD i 3435 USD) niż kliniki leczenia chorób (245 USD) .