Wykorzystanie fragmentów Fab specyficznych dla digoksyny do intensywnego zatrucia u dzieci ad 5

Nasi pacjenci byli również bardziej odurzeni i często mieli inne obezwładniające problemy medyczne; nie jest zaskakujące, że zaobserwowaliśmy 24 procentowy wskaźnik śmiertelności, podczas gdy Lewander i in. nie zaobserwowano zgonów9. Nasz protokół rejestracji i czas potrzebny do uzyskania Fab dla pacjenta we wczesnych latach badania wyjaśniają czasami długi okres między diagnozą zatrucia naparstnicą a terapią Fab. Zaobserwowaliśmy znaczący spadek stężenia potasu w surowicy po podaniu Fab. Hamowanie pompy bounododowej przez naparstnicę powoduje utratę wewnątrzkomórkowego potasu do przestrzeni pozakomórkowej, skąd jest wydalane przez nerki, powodując podwyższone stężenia potasu w surowicy, ale całkowite zubożenie.39 Gdy toksyczność jest szybko odwracana przez Fab, całkowity deficyt potasu w organizmie odzwierciedla się jako hipokaliemia. Powinno to skłonić klinicystów do seryjnego monitorowania stężenia potasu w surowicy pacjentów, rozpoczynając od razu po podaniu Fab. Nie odnotowano żadnych reakcji alergicznych na Fab, ale to nie eliminuje potrzeby czujności, gdy Fab stosuje się u dzieci.
Klinicyści przestrzegają, że pomiary stężeń digoksyny w surowicy u dzieci niekoniecznie korelują ze skutkami działania leku. Ponadto, dystrybucja digoksyny dyktuje, że musi być wystarczający czas (od czterech do sześciu godzin po dawce) na osiągnięcie równowagi pomiędzy przedziałami, zanim poziomy surowicy są znaczące. Po podaniu Fab stężenie digoksyny w surowicy nie może być stosowane do oceny ciągłej ekspozycji na lek w tkankach, ponieważ digoksyna związana przez Fab przyczynia się do tego poziomu. Nowsze techniki pomiaru niezwiązanej digoksyny mogą być bardziej użyteczne, 40 ale decyzje są bardziej racjonalnie oparte na cechach klinicznych pacjentów, w szczególności na powadze ich zaburzeń rytmu.
Sugerujemy, aby Fab był zarezerwowany dla dzieci, u których ciężkie przedawkowanie digoksyny jest znane z uzasadnioną pewnością i że zarówno badania kliniczne, jak i laboratoryjne powinny zostać włączone w celu oceny pilności sytuacji klinicznej. Zasugerowano, że u małych dzieci bez chorób serca spożycie digoksyny przekraczającej 4 mg może stanowić zagrożenie dla życia. 41 Na podstawie opublikowanych wyników i własnych doświadczeń (z udziałem sześciorga małych dzieci, które zachorowały po dawki digoksyny od 0,30 do 0,96 mg na kilogram), sugerujemy, że spożycie 0,3 mg digoksyny lub więcej na kilogram przez małe dziecko bez choroby serca prowadzi do poważnej toksyczności. Młodzież, być może bardziej podobna do wrażliwości serca na digoksynę, może wykazywać objawy nawet przy jeszcze niższych dawkach. U 15 z 16 dzieci z rozpoznaną chorobą serca w naszej serii stężenie digoksyny w surowicy było wyższe niż 6,4 nmol na litr; poziomom temu towarzyszyły także objawy znacznej toksyczności naparstnicy.
Biorąc pod uwagę powodzenie terapii Fab w tym badaniu, wspieramy jej wcześniejsze zastosowanie, być może przed stymulacją serca lub leczeniem środkami antyarytmicznymi, u dzieci z potwierdzonym zatruciem naparstnicą, u których występują potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu, niestabilność hemodynamiczna lub gwałtownie rosnące stężenia potasu w surowicy. , a także u osób z dużymi połknięciami
[patrz też: miłość z netu cda, pierścień landolta, hydrokortyzon maść ]