Wykorzystanie fragmentów Fab specyficznych dla digoksyny do intensywnego zatrucia u dzieci czesc 4

Jedno dziecko (Pacjent 28) zmarło z powodu niewydolności nerek, postępującej sepsy i martwiczego zapalenia jelit po dziewięciu dniach od podania Fab; inny (Pacjent 14) zmarł z powodu zapalenia mięśnia sercowego i sepsy; jedna trzecia (Pacjent 10) zmarła sześć dni po terapii Fab, dotyczącej zatrzymania oddechu, niewydolności nerek i powikłań pierwotnego zatrzymania krążenia. Czwarte dziecko (Pacjent 12), jedyna osoba, która zmarła bez choroby serca, została uznana za zmarłego z powodu zatrzymania akcji serca przed podaniem Fab; u tego pacjenta wystąpiła toksyczność chinidyny (stężenie chinidyny w surowicy, 22 .g na mililitr). Piąte dziecko (Pacjent 16), które miało wiele wrodzonych wad, zmarło po krwotokie śródmózgowym od wrodzonej wady rozwojowej tętniczo-żylnej siedem dni po terapii Fab. Szóste dziecko (Pacjent 8), z niewydolnością serca o dużej mocy spowodowaną przez naczyniaka jamistego i malformację tętniczo-żylną tętnicy szyjnej, zmarło pięć dni po leczeniu preparatem Fab z powodu sepsy, które wystąpiło podczas dializy otrzewnowej w celu leczenia niewydolności nerek podtrzymywanej we wczesnym okresie życia. Siódme dziecko, które zmarło (pacjent 7), miało w przeszłości udar niedokrwienny, niedokrwienną encefalopatię, zespół niewydolności oddechowej, niewydolność nerek i zatrzymanie krążenia, które poprzedzały rozpoznanie toksyczności digoksyny. Zmarła po uporczywym zejściu, naznaczonym rozsianą wewnątrznaczyniową koagulacją i możliwą sepsą. Nie stwierdzono żadnej nowej toksyczności dotyczącej naparstnicy u żadnego z tych pacjentów po zakończeniu leczenia produktem Fab. Czas na odpowiedź
Piętnastu spośród 19 pacjentów (79 procent), u których dostępne były czasy odpowiedzi, miało całkowitą rozdzielczość toksyczności naparstnicy w ciągu 180 minut od leczenia Fab; mediana czasu do całkowitej odpowiedzi wynosiła 90 minut (zakres od do 2160). Mediana czasu do początkowej odpowiedzi po Fab (u 16 pacjentów) wynosiła 25 minut (zakres od do 240).
Niekorzystne efekty terapii Fab
Czternastu pacjentów otrzymało test wrażliwości przed leczeniem Fab; nie zgłoszono żadnych reakcji alergicznych na Fab. Żaden pacjent nie miał zaostrzenia arytmii lub pogorszenie niewydolności serca z powodu nagłego wycofania naparstnicy. Jeden pacjent miał zarówno hipokaliemię (poziom potasu, 2,0 mmol na litr), jak i związane z nią zaburzenia rytmu związane z leczeniem Fab i rozwiązane z uzupełniającym dożylnym potasem. Jeden noworodek miał przemijający bezdech, który mógł być związany z leczeniem Fab lub z wprowadzeniem igły przed podaniem Fab.
Dyskusja
Ciężkie zatrucie glikozydami jest rzadkie u dzieci i młodzieży, chociaż przypadki nadal występują sporadycznie. Odurzenie różni się od tego u dorosłych, ponieważ dzieci zdrowe i zdrowe wydają się być bardziej odporne na toksyczne działanie digitanu. [9] 38 Niewiele dzieci choruje na objawy zagrażające życiu; ci, którzy albo zażyli masowe przedawkowanie albo mają poważną wcześniejszą chorobę serca. Podczas gdy u dorosłych ektopia komorowa jest często wczesnym objawem kardiologicznym toksyczności naparstnicy, 20 poważna toksyczność u dzieci w naszej serii była częściej zapowiedziana przez bradykardię zatokową lub różne stopnie bloku przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Chociaż ogólna śmiertelność dzieci z tej serii i ich szybkość odpowiedzi na terapię Fab były podobne do tych u dorosłych, 20 jest możliwe, że małe dzieci, o bardziej sprężystych sercach, mogą z powodzeniem reaktywować się z Fab znacznie później w trakcie zatrucia gonadami cyfrowymi niż osoby dorosłe.
W przeciwieństwie do dzieci badanych przez Lewandera i wsp. [9], niektóre dzieci w niniejszym badaniu wykazywały przewlekłe zatrucie digoksyną
[przypisy: hydrokortyzon maść, olx wołomin, usg kolana kraków ]