Wykorzystanie fragmentów Fab specyficznych dla digoksyny do intensywnego zatrucia u dzieci

Preparaty DIGITALIS, szeroko przepisywane dla dzieci i dorosłych z chorobami serca, 2 3 4 to silne leki, które w nadmiernych dawkach mogą mieć działanie na serce, żołądek i jelit, neurologię i metabolizm. Chociaż zdarzają się przypadki zatrucia naparstnicami u dzieci, 5 6 7 8 niewiele ekspozycji powoduje poważną toksyczność. Lewander i wsp. [9] opisali 41 przypadków zatrucia digoksyną u dzieci, które reprezentowały połączone doświadczenie trzech pediatrycznych ośrodków akademickich w ciągu 10 lat. Żadne z tych ostro zatrutych dzieci, których stężenia digoksyny w surowicy mieściły się w zakresie od 3,8 do 14,1 nmol na litr (3 do 11 ng na mililitr), cierpiało na zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca lub zmarło.9 W 1976 r. Smith i in. donieśli o pomyślnym zastosowaniu swoistych dla digoksyny fragmentów Fab Fab (Fab) w leczeniu dorosłego zatrucia digoksyną.10 Pojawiły się liczne kolejne doniesienia o osobach dorosłych skutecznie leczonych Fab, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i są przeglądy wskazujące na stosowanie u dorosłych.21 22 23 24 25
Chociaż istnieją doniesienia o zatruciach naparstnicy pediatrycznej, w których zastosowano terapię Fab, oznaki leczenia dzieci preparatem Fab pozostają niejasne. Celem tego artykułu jest charakterystyka i wyniki 29 dzieci i młodzieży z zatruciem naparstnicy, którzy otrzymali Fab w badaniu wieloośrodkowym i oferowanie zaleceń dotyczących stosowania Fab u dzieci.
Metody
Badanie użycia Fab (Digibind, Burroughs Wellcome) zostało wszczęte w 1974 r. Z udziałem 21 uczestniczących ośrodków medycznych (patrz Aneks). Dzieci zostały zakwalifikowane, jeśli miały objawy ostrej toksyczności digoksyny lub digitoksyny po jednorazowym narażeniu lub długotrwałym podawaniu. Choroba sercowa każdego pacjenta, jeśli taka istnieje, oraz leki, z którymi pacjent był leczony, były rejestrowane. Dowody kliniczne użyte do zdefiniowania zatrucia naparstnicy obejmowały obecność nudności i wymiotów, zmiany psychiczne, bradykardię zatokową, blok przedsionkowo-komorowy, dodatkowe skurcze komorowe, asystolię, częstoskurcz komorowy, migotanie komór, arytmie nadkomorowe i hiperkaliemię. Preparat Fab został wydany pacjentom z wywiadem klinicznym zatrucia digoksyną, objawami i objawami postępującymi oraz ciężką bradykardią, zaburzeniami przewodnictwa, zaburzeniami rytmu serca lub hiperkaliemią wywołaną przez naparstnicę (objawiający się stężeniem potasu w surowicy większym niż 5,0 mmol za litr lub gwałtownie rosło).
Pomiary poziomu elektrolitów, azotu mocznikowego, kreatyniny i poziomu digoksyny w surowicy zostały uzyskane, gdy pozwalają na to okoliczności. Jeżeli podano, że stężenie digoksyny w surowicy jest większe niż danej wartości, wartość ta została wykorzystana w obliczeniach.
Dawka Fab była oparta na stosunku stechiometrycznym ilości Fab potrzebnej do całkowitego obciążenia digoksyną; dawkę pediatryczną ekstrapolowano empirycznie na podstawie doświadczeń u osób dorosłych. 36 W przypadku zatrucia digoksyną zastosowano następującą formułę: dawka Fab w miligramach = (stężenie digoksyny w osoczu w nanogramach na mililitr × 5,6 × masa ciała w kilogramach / 1000) × 64. W przypadku zatrucia digoksyną zastosowano następującą formułę: dawka Fab w miligramach = (stężenie digoksyny w surowicy w nanogramach na mililitr × 0,56 × masa ciała w kilogramach / 1000) × 64
[przypisy: stomatolog na nfz kraków, octenidol, maseczka z siemienia lnianego na włosy ]